Đầu tư tài chính

Gelex triển khai các hoạt động đầu tư tài chính chuyên nghiệp thông qua hình thức góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần, mua cổ phần,… tại các tổ chức tài chính và công ty tiềm năng có cùng mục đích phát triển chung.

Đầu tư tài chính là hình thức giúp chúng tôi mở rộng nhanh chóng hệ thống các Công ty thành viên, nâng cao khả năng cạnh tranh và mang lại giá trị bền vững lâu dài do tận dụng được tối đa các nguồn lực nhân sự/tài chính/ cơ sở hạ tầng sẵn có.