Báo cáo thường niên

Quý IV 2012 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý III 2012 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý II 2012 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo kết quả công tác soát xét 6 tháng đầu năm 2012 10/05/2016
Quý I 2012 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 10/05/2016