Đại hội cổ đông

Quý IV 2012 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý III 2012 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý II 2012 Ngày đăng Xem online Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 10/05/2016
Quý I 2012 Ngày đăng Xem online Tải về
TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 02/02/2012