Đại hội cổ đông

Quý IV 2013 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý III 2013 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý II 2013 Ngày đăng Xem online Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 10/05/2016
Quý I 2013 Ngày đăng Xem online Tải về
TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 10/05/2016