Đại hội cổ đông

Quý IV 2015 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý III 2015 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý II 2015 Ngày đăng Xem online Tải về
Nghị quyết HĐQT số 06/2015 Phiên họp Hội đồng quản trị số 06/2015 15/06/2015
Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 24/04/2015
Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 07/07/2017
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 08/06/2015
Dự thảo nghị quyết - ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 10/05/2016
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 10/05/2016
Quý I 2015 Ngày đăng Xem online Tải về
Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT 28/03/2015
TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 10/05/2016
TB mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 10/05/2016
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 10/05/2016
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 10/05/2016