Đại hội cổ đông

Quý IV 2016 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý III 2016 Ngày đăng Xem online Tải về
Sơ yếu lý lịch ứng cử viên TVHĐQT Nguyễn Văn Tuấn 28/07/2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 10/05/2016
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 20/10/2016
Quý II 2016 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý I 2016 Ngày đăng Xem online Tải về
Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 20/02/2016
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 10/05/2016
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 10/05/2016
Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 04/03/2016 10/05/2016
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/03/2016 10/05/2016