Đại hội cổ đông

Quý IV 2018 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý III 2018 Ngày đăng Xem online Tải về
Mẫu giấy ủy quyền về việc lĩnh tiền cổ tức 21/08/2018
Mẫu giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản 21/08/2018
Quý II 2018 Ngày đăng Xem online Tải về
Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 27/04/2018
Sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 24/04/2018
Sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 24/04/2018
Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2018 sửa đổi sau khi có ý kiến của cổ đông lớn 23/04/2018
Thông báo bổ sung về việc bầu cử thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 19/04/2018
Mẫu thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 16/04/2018
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và mẫu biểu kèm theo 16/04/2018
Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018 16/04/2018
Quý I 2018 Ngày đăng Xem online Tải về