Báo cáo tài chính

Quý IV 2012 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2012. 10/05/2016
Báo cáo Tài chính riêng đã kiểm toán năm 2012. 10/05/2016
Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 4 năm 2012. 10/05/2016
Báo cáo Tài chính riêng quý 4 năm 2012 10/05/2016
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2012 10/05/2016
Quý III 2012 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo Tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2012. 10/05/2016
Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 3 năm 2012 10/05/2016
Quý II 2012 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý I 2012 Ngày đăng Xem online Tải về