Báo cáo tài chính

Quý IV 2013 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 4/2013. 10/05/2016
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2013. 10/05/2016
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán. 10/05/2016
Quý III 2013 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo Tài chính quý 3/ 2013. 10/05/2016
Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 3/ 2013 10/05/2016
Quý II 2013 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo Tài chính đã được soát xét (cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến 30/06/2013). 10/05/2016
Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 đã soát xét 10/05/2016
Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 2/2013 10/05/2016
Quý I 2013 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 1/2013. 10/05/2016
Báo cáo Tài chính quý 1/2013 10/05/2016