Báo cáo tài chính

Quý IV 2016 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán 03/04/2017
Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán 27/02/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016 (chưa kiểm toán) 25/01/2017
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2016 (chưa kiểm toán) 25/01/2017
Quý III 2016 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2016 28/10/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 28/10/2016
Quý II 2016 Ngày đăng Xem online Tải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền 22/05/2017
Báo cáo tài chính quý 2/2016 20/10/2016
Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 2/2016 20/10/2016
Báo cáo Tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét 20/10/2016
Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét 20/10/2016
Quý I 2016 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý 1/2016 20/10/2016
Báo cáo Tài chính Quý 1/2016 20/10/2016