Báo cáo tài chính

Quý IV 2017 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán 04/06/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán 04/06/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 30/01/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2017 30/01/2018
Quý III 2017 Ngày đăng Xem online Tải về
BCTC hợp nhất Quý III Năm 2017 30/10/2017
BCTC riêng quý III năm 2017 30/10/2017
Quý II 2017 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét 29/08/2017
Báo cáo Tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét 29/08/2017
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2017 28/07/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017 28/07/2017
Quý I 2017 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 28/04/2017
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2017 28/04/2017