Báo cáo tài chính

Quý IV 2018 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán 02/04/2019
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán 02/04/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018 30/01/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018 30/01/2019
Quý III 2018 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018 30/10/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2018 30/10/2018
Quý II 2018 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo Tài chính hợp nhất đã soát xét giữa niên độ ngày 30/06/2018 29/08/2018
Báo cáo Tài chính riêng đã soát xét giữa niên độ ngày 30/06/2018 29/08/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018 30/07/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2018 30/07/2018
Quý I 2018 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 27/04/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2018 27/04/2018