Báo cáo tài chính

Quý IV 2019 Ngày đăng Xem online Tải về
CBTT- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán 03/04/2020
CBTT-Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán 03/04/2020
CBTT- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019 30/01/2020
CBTT- Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2019 30/01/2020
Quý III 2019 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 30/10/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2019 30/10/2019
Quý II 2019 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo Tài chính hợp nhất đã soát xét giữa niên độ ngày 30/06/2019 29/08/2019
Báo cáo Tài chính riêng đã soát xét giữa niên độ ngày 30/06/2019 29/08/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 30/07/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 30/07/2019
Quý I 2019 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 29/04/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019 29/04/2019