Tin tức cho nhà đầu tư

Quý IV 2019 Ngày đăng Xem chi tiết
Công ty CP quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - thông báo kết quả giao dịch bán cổ phiếu GEX 31/12/2019
Nghị Quyết số 42 thông qua việc Ký kết và thực hiện giao dịch với bên liên quan năm 2020 30/12/2019
CBTT NQ40 Kế hoạch mua sắm tập trung năm 2020 cho các đơn vị thành viên 30/12/2019
GEX - Nghị quyết số 38/GELEX/2019/NQ-HDQT ngày 16/12/2019 vv Phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF 17/12/2019
Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn - CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) (12.12.2019) 16/12/2019
GEX-Quyết định số 26/2019/GELEX/QĐ-CT.HĐQT của Chủ tịch HĐQT v/v Miễn nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ ngày 12/12/2019 12/12/2019
Nghị quyết số 35 của HĐQT về việc Tổng Công ty bảo lãnh cho Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH Cadivi Đồng Nai vay vốn 28/11/2019
Công ty CP quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT thông báo bán 1.380.000 CP GEX 26/11/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CT CP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) (25/11/2019) 26/11/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan là người nội bộ, GELEX bán 30.000.000 cổ phiếu VGC 28/10/2019
CBTT Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12 ngày 21/10/2019 21/10/2019
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ - Ông Trần Hưng Đạo - Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ 10/10/2019
Quyết định số 25/2019 của CT HĐQT về việc Bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ 10/10/2019
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 13 ký ngày 01/10/2019 theo NQ số 30/2019/GELEX/NQ-HĐQT 01/10/2019
Quý III 2019 Ngày đăng Xem chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo bán 40.000.000 cổ phiếu VGC 24/09/2019
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ 20/09/2019
Quyết định số 23/2019 của CT HĐQT về việc Bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ 20/09/2019
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành ngày 18/09/2019 18/09/2019
Nghị quyết số 30/2019 của HĐQT về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ 18/09/2019
Nghị quyết số 29/2019 của HĐQT về Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh chưa được phân phối của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 18/09/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 17/09/2019 18/09/2019
Đính chính Nghị quyết số 26/2019 của HĐQT về việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa TCTCP Thiết bị điện VN và các công ty thành viên 17/09/2019
Nghị quyết số 26/2019 của HĐQT về việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Tổng công ty CP Thiết bị điện VN và các công ty thành viên 11/09/2019
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 04/09/2019
Nghị quyết số 25/2019 của HĐQT về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 04/09/2019
Nghị quyết số 24/2019 của HĐQT về việc Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 04/09/2019
Công ty TNHH VLCC - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT đã mua 829.880 CP GEX 26/08/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 07/08/2019
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 02/08/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 02/08/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 31/07/2019 02/08/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CT TNHH MTV Đầu tư GEX (01/08/2019) 01/08/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - CTCP Đầu tư nước sạch và môi trường Eco&More (29/07/2019) 29/07/2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 29/07/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm cổ đông MHC (ngày 26/07/2019) 26/07/2019
Công ty TNHH VLCC - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT thông báo mua 1.000.000 CP GEX 25/07/2019
Công ty TNHH VLCC - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT đã mua 1.600.000 CP GEX 24/07/2019
Nghị quyết số 22/2019 của HĐQT về việc Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 23/07/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- ECO&MORE trở thành cổ đông lớn của GELEX ngày 11/07/2019 12/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Công ty cổ phần quản lý quỹ Đầu tư MB (04/07/2019) 11/07/2019
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 5 ngày 09/07/2019 11/07/2019
Công ty TNHH VLCC - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT đã bán 1.372.000 CP GEX 09/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Công ty cổ phần quản lý quỹ Đầu tư MB (28/06/2019) 05/07/2019
GELEX công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 04/07/2019
Quý II 2019 Ngày đăng Xem chi tiết
Quyết định số 18/2019 của HĐQT về việc Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty TNHH Gelex Campuchia 26/06/2019
Quyết định số 16/2019 của HĐQT về việc Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ 26/06/2019
Nghị quyết số 16/2019 của HĐQT về kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền lần 2 20/06/2019
Báo cáo kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền lần 2 và Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành 20/06/2019
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT, đã mua 1.200.000 CP GEX 13/06/2019
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - TVHĐQT đã mua 690.000 CP GEX 10/06/2019
Công ty TNHH VLCC - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT thông báo bán 3.400.000 CP GEX 05/06/2019
Công ty CP quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT thông báo mua 1.200.000 CP GEX 05/06/2019
Thông báo giao dịch của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - TVHĐQT đăng ký mua 690.000 CP GEX 28/05/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CT TNHH MTV Đầu tư GEX (03/05/2019) 10/05/2019
Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền để thực hiện chứng quyền lần 2 03/05/2019
Công văn số 71/2019/GELEX/TGĐ-TB về việc phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền lần 2 03/05/2019
Nghị quyết số 13/2019 của HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện chứng quyền lần 2 03/05/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- GELEX trở thành cổ đông lớn của VGC ngày 19/04/2019 23/04/2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 09/04/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CT TNHH MTV Đầu tư GEX (01-03/04/2019) 08/04/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- GELEX trở thành cổ đông lớn của PDN ngày 01/04/2019 08/04/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (02/04/2019) 03/04/2019
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT, đã bán 1.200.000 CP GEX 01/04/2019