Tin tức cho nhà đầu tư

Quý IV 2019 Ngày đăng Xem chi tiết
Quý II 2019 Ngày đăng Xem chi tiết
Quyết định số 18/2019 của HĐQT về việc Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty TNHH Gelex Campuchia 26/06/2019
Quyết định số 16/2019 của HĐQT về việc Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ 26/06/2019
Nghị quyết số 16/2019 của HĐQT về kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền lần 2 20/06/2019
Báo cáo kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền lần 2 và Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành 20/06/2019
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT, đã mua 1.200.000 CP GEX 13/06/2019
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - TVHĐQT đã mua 690.000 CP GEX 10/06/2019
Công ty TNHH VLCC - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT thông báo bán 3.400.000 CP GEX 05/06/2019
Công ty CP quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT thông báo mua 1.200.000 CP GEX 05/06/2019
Thông báo giao dịch của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - TVHĐQT đăng ký mua 690.000 CP GEX 28/05/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CT TNHH MTV Đầu tư GEX (03/05/2019) 10/05/2019
Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền để thực hiện chứng quyền lần 2 03/05/2019
Công văn số 71/2019/GELEX/TGĐ-TB về việc phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền lần 2 03/05/2019
Nghị quyết số 13/2019 của HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện chứng quyền lần 2 03/05/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- GELEX trở thành cổ đông lớn của VGC ngày 19/04/2019 23/04/2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 09/04/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CT TNHH MTV Đầu tư GEX (01-03/04/2019) 08/04/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- GELEX trở thành cổ đông lớn của PDN ngày 01/04/2019 08/04/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (02/04/2019) 03/04/2019
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT, đã bán 1.200.000 CP GEX 01/04/2019