Nguyễn Thị Xuân Thanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 70.000 CP GEX

02/03/2017
File đính kèm: Tải về