Nghị quyết HĐQT số 31/2017 Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

12/07/2017

File đính kèm: Tải về