GELEX nhận được công văn số 5015/UBCK-QLCB của UBCKNN về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

19/07/2017

File đính kèm: Tải về