Điều lệ công ty

Tài liệu Ngày đăng Xem online Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 7 ngày 17/07/2017 17/07/2017
Điều lệ sửa đổi lần thứ 6 ngày 25/04/2017 26/04/2017
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. 19/10/2016
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2012. 19/10/2016
Điều lệ sửa đổi tại Đại hội cổ đông thường niên 2013, ngày 26 tháng 4 năm 2013 19/10/2016
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 19/10/2016
Điều lệ sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông ngày 04 tháng 3 năm 2016 16/10/2016
Điều lệ sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01 tháng 8 năm 2016 16/10/2016