Điều lệ công ty

Tài liệu Ngày đăng Xem online Tải về
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 11 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 19 tháng 4 năm 2019 20/04/2019
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 10 ngày 23 tháng 08 năm 2018 24/08/2018
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 9 ngày 09 tháng 07 năm 2018 09/07/2018
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 8 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27 tháng 4 năm 2018 27/04/2018
Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 7 ngày 17/07/2017 17/07/2017
Điều lệ sửa đổi lần thứ 6 ngày 25/04/2017 26/04/2017
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. 19/10/2016
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2012. 19/10/2016
Điều lệ sửa đổi tại Đại hội cổ đông thường niên 2013, ngày 26 tháng 4 năm 2013 19/10/2016
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 19/10/2016
Điều lệ sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông ngày 04 tháng 3 năm 2016 16/10/2016
Điều lệ sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01 tháng 8 năm 2016 16/10/2016