Tin tức cho nhà đầu tư

Quý IV 2018 Ngày đăng Xem chi tiết
Quý III 2018 Ngày đăng Xem chi tiết
Quý II 2018 Ngày đăng Xem chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX báo cáo chưa bán 4.112.424 cổ phiếu KIP 19/06/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo bán 4.112.424 cổ phiếu KIP 14/05/2018
Nghị quyết số 12/2018 của HĐQT về việc thế chấp/cầm cố các cổ phần CAV,THI và HEM cho các Trái chủ 13/06/2018
GELEX đã nộp đầy đủ số thuế phải nộp theo QĐ số 36757/QĐ-CT-TTrGCN ngày 31/05/2018 của Cục thuế HN về việc xử phạt VP hành chính về thuế 07/06/2018
GELEX nhận được Quyết định số 36757/QĐ-CT-TTrGCN về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 06/06/2018
Nghị quyết số 10 của HĐQT về việc Triển khai phương án tái cấu trúc theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 24/05/2018
Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền 14/05/2018
Công văn số 91/TBĐVN/TB về việc phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 1 14/05/2018
Nghị quyết số 09/2018 của HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện chứng quyền 14/05/2018
GELEX thông báo giao dịch bán 4.112.424 cổ phần KIP 14/05/2018
Bà Lê Thị Hồng Lĩnh - là Trưởng BKS của GELEX từ ngày 11/05/2018 11/05/2018
GELEX nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Trưởng Ban kiểm soát 12/04/2018
Quý I 2018 Ngày đăng Xem chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 16/03/2018
Nghị quyết HĐQT số 05/2018 Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên GELEX năm 2018 16/03/2018
Quyết định số 11/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 09/03/2018
Quyết định số 10/2018 của HĐQT về việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2018 09/03/2018
Quyết định số 09/2018 của HĐQT về phương án trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu 09/03/2018
Quyết định số 08/2018 của HĐQT về việc phương án bán cổ phần tại Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam 09/03/2018
Quyết định số 07/2018 của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 09/03/2018
Nghị quyết số 04/2018 của HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 09/03/2018
Công văn số 894/UBCK-GSĐC của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2018 của GEX 06/02/2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 30/01/2018
Quyết định số 01 của HĐQT về việc Thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị 04/01/2018
Quyết định số 03 của HĐQT về công tác mua bán tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 04/01/2018
Các phụ lục kèm theo bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu 04/01/2018
Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh 04/01/2018
Thông báo GEX niêm yết tại sàn GDCK Hồ Chí Minh 04/01/2018