Tin tức cho nhà đầu tư

Quý IV 2020 Ngày đăng Xem chi tiết
Quý II 2020 Ngày đăng Xem chi tiết
GEX-CBTT-Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 30/06/2020
GEX-CBTT-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 25/06/2020
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ-Ông Nguyễn Trọng Hiền-Thành viên HĐQT 19/06/2020
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ-Ông Lương Thanh Tùng-Thành viên HĐQT 19/06/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 22/2020/GELEX/NQ-HDQT về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 16/06/2020
GEX-CBTT-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 06/06/2020
GEX-CBTT-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công ty quản lý Quỹ đầu tư đỏ 28/05/2020
GEX-CBTT-Bản công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 26/05/2020
GEX-CBTT-Báo cáo kêt quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ 26/05/2020
GEX-CBTT-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 21/05/2020
GEX-CBTT- Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn-GELEX không còn là cổ đông lớn PDN ngày 13/05/2020 18/05/2020
GEX-CBTT-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 15/05/2020
GEX-CBTT-Quyết định số 06/2020/GELEX/QĐ-CT.HĐQT ngày 13/05/2020 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai 14/05/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 19/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/05/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 14/05/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 18/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020 thông qua việc thoái vốn đầu tư trong mảng vận hành logistics 13/05/2020
GEX-CBTT-Hủy danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 07/05/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 15/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/05/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 07/05/2020
GEX-CBTT-Quyết định số 03/2020/GELEX/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2020 về giao dịch với bên có liên quan 07/05/2020
GEX- Công văn gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/05/2020
Công bố thông tin Nghị quyết số 13/2020/GELEX/NQ-HDQT thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 28/04/2020