Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Q1Q2Q3Q4
Báo cáo tài chính
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét
pdf
28/08/2023
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét
pdf
28/08/2023
Báo Cáo Hợp Nhất
pdf
28/04/2023
pdf
26/07/2023
Báo Cáo Riêng
pdf
28/04/2023
pdf
26/07/2023
Tóm tắt kết quả kinh doanh
Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình)
pdf
28/04/2023
pdf
31/07/2023