Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Quý II 2022

Xem online
Tải về

Quý I 2022

Xem online
Tải về
  • GELEX CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 (26/04/2022)
  • GELEX CBTT Báo cáo tài chính riêng quý I/2022 (26/04/2022)