Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Quý IV 2020

Xem online
Tải về
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 (30/03/2021)
 • Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020 (30/03/2021)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2020 (29/01/2021)
 • Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2020 (29/01/2021)

Quý III 2020

Xem online
Tải về
 • BCTC riêng Quý 3 năm 2020 (30/10/2020)
 • BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2020 (30/10/2020)

Quý II 2020

Xem online
Tải về
 • Báo cáo Tài chính riêng đã soát xét giữa niên độ ngày 30/06/2020 (28/08/2020)
 • Báo cáo Tài chính hợp nhất đã soát xét giữa niên độ ngày 30/06/2020 (28/08/2020)
 • GEX-CBTT-Báo cáo tài chính riêng quý 2/2020 (30/07/2020)
 • GEX-CBTT-Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 (30/07/2020)

Quý I 2020

Xem online
Tải về
 • CBTT – Báo cáo tài chính riêng quý 1/2020 (28/04/2020)
 • Công bố thông tin – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 (28/04/2020)

Báo cáo thường niên 2020

Xem online
Tải về