Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Quý IV 2019

Xem online
Tải về
 • CBTT-Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (03/04/2019)
 • CBTT- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán (03/04/2019)
 • CBTT- Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2019 (30/01/2019)
 • CBTT- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019 (30/01/2019)

Quý III 2019

Xem online
Tải về
 • Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2019 (30/10/2019)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 (30/10/2019)

Quý II 2019

Xem online
Tải về
 • Báo cáo Tài chính riêng đã soát xét giữa niên độ ngày 30/06/2019 (29/08/2019)
 • Báo cáo Tài chính hợp nhất đã soát xét giữa niên độ ngày 30/06/2019 (29/08/2019)
 • Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 (30/07/2019)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 (30/07/2019)

Quý I 2019

Xem online
Tải về
 • Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019 (29/04/2019)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 (29/04/2019)

Báo cáo thường niên 2019

Xem online
Tải về