Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Quý IV 2018

Xem online
Tải về
 • Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán (02/04/2019)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán (02/04/2019)
 • Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018 (30/01/2019)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018 (30/01/2019)

Quý III 2018

Xem online
Tải về
 • Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2018 (30/10/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018 (30/10/2018)

Quý II 2018

Xem online
Tải về
 • Báo cáo Tài chính riêng đã soát xét giữa niên độ ngày 30/06/2018 (29/08/2018)
 • Báo cáo Tài chính hợp nhất đã soát xét giữa niên độ ngày 30/06/2018 (29/08/2018)
 • Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2018 (30/07/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018 (30/07/2018)

Quý I 2018

Xem online
Tải về
 • Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2018 (27/04/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 (27/04/2018)

Báo cáo thường niên 2018

Xem online
Tải về