Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Quý IV 2017

Xem online
Tải về
 • Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán (04/06/2018)
 • Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2017 (30/01/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 (30/01/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán (04/06/2017)

Quý III 2017

Xem online
Tải về
 • BCTC riêng quý III năm 2017 (30/10/2017)
 • BCTC hợp nhất Quý III Năm 2017 (30/10/2017)

Quý II 2017

Xem online
Tải về
 • Báo cáo Tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét (29/08/2017)
 • Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét (29/08/2017)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017 (28/07/2017)
 • Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2017 (28/07/2017)

Quý I 2017

Xem online
Tải về
 • Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2017 (28/04/2017)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 (28/04/2017)

Báo cáo thường niên 2017

Xem online
Tải về