Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Quý IV 2016

Xem online
Tải về
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán (03/04/2017)
 • Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán (27/02/2017)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016 (chưa kiểm toán) (28/01/2017)
 • Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2016 (chưa kiểm toán) (25/01/2017)

Quý III 2016

Xem online
Tải về
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 (28/10/2016)
 • Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2016 (28/10/2016)

Quý II 2016

Xem online
Tải về
 • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền (22/05/2017)
 • Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét (20/10/2016)
 • Báo cáo Tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét (20/10/2016)
 • Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 2/2016 (20/10/2016)
 • Báo cáo tài chính quý 2/2016 (20/10/2016)

Quý I 2016

Xem online
Tải về
 • Báo cáo Tài chính Quý 1/2016 (20/10/2016)
 • Báo cáo tài chính riêng quý 1/2016 (20/10/2016)

Báo cáo thường niên 2016

Xem online
Tải về