Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Quý IV 2021

Xem online
Tải về
 • GELEX CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 (22/03/2022)
 • GELEX CBTT Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021 (22/03/2022)
 • GELEX CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2021 (26/01/2022)
 • GELEX CBTT Báo cáo tài chính riêng quý 4.2021 (26/01/2022)

Quý III 2021

Xem online
Tải về
 • GEX CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 (29/10/2021)
 • GEX CBTT Báo cáo tài chính riêng quý III/2021 (29/10/2021)

Quý II 2021

Xem online
Tải về
 • GEX – CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021 đã được soát xét (26/08/2021)
 • GEX – CBTT Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021 đã được soát xét (26/08/2021)
 • GELEX CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 (30/07/2021)
 • GELEX CBTT Báo cáo tài chính riêng quý II/2021 (30/07/2021)

Quý I 2021

Xem online
Tải về
 • Gelex- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021 (29/04/2021)
 • Gelex – Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2021 (29/04/2021)

Báo cáo thường niên 2021

Xem online
Tải về