Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Thành viên HĐQT (Bà Đào Thị Lơ đã mua 15.000.000 cổ phiếu GEX)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Thành viên HĐQT (Bà Đào Thị Lơ đã mua 15.000.000 cổ phiếu GEX) (24/11/2020)