Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX báo cáo đã mua 3.200.000 cổ phiếu STG

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX báo cáo đã mua 3.200.000 cổ phiếu STG (11/12/2017)