Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- ECO&MORE trở thành cổ đông lớn của GELEX ngày 11/07/2019

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- ECO&MORE trở thành cổ đông lớn của GELEX ngày 11/07/2019 (12/07/2019)