Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- GELEX trở thành cổ đông lớn của VGC ngày 19/04/2019

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- GELEX trở thành cổ đông lớn của VGC ngày 19/04/2019 (23/04/2019)