Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên, chứng chỉ quỹ _ GEX (ngày 15.8.2016)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên, chứng chỉ quỹ _ GEX (ngày 15.8.2016) (05/09/2016)