Báo cáo

Báo cáo

Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan đã mua 6.400.000 CP GEX và 32 chứng quyền

Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan đã mua 6.400.000 CP GEX và 32 chứng quyền (24/09/2018)