Báo cáo

Báo cáo

Công ty TNHH VLCC – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan đã mua 2.140.000 CP GEX và 32 chứng quyền

Công ty TNHH VLCC – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan đã mua 2.140.000 CP GEX và 32 chứng quyền (24/09/2018)