Báo cáo

Báo cáo

Công ty TNHH VLCC – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan thông báo mua 3.000.000 CP GEX

Công ty TNHH VLCC – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan thông báo mua 3.000.000 CP GEX (07/09/2018)