Báo cáo

Báo cáo

Đính chính Nghị quyết số 26/2019 của HĐQT về việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa TCTCP Thiết bị điện VN và các công ty thành viên

Đính chính Nghị quyết số 26/2019 của HĐQT về việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa TCTCP Thiết bị điện VN và các công ty thành viên (17/09/2019)