Báo cáo

Báo cáo

GELEX nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Yến – Trưởng Ban kiểm soát

GELEX nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Yến – Trưởng Ban kiểm soát (12/04/2018)