Báo cáo

Báo cáo

GEX-CBTT-GELEX đã nộp đầy đủ số thuế phải nộp theo QĐ số 57873/QĐ-CT-TKT10-XPVPHC ngày 26/06/2020 của Cục thuế HN về việc xử phạt VP hành chính về thuế

GEX-CBTT-GELEX đã nộp đầy đủ số thuế phải nộp theo QĐ số 57873/QĐ-CT-TKT10-XPVPHC ngày 26/06/2020 của Cục thuế HN về việc xử phạt VP hành chính về thuế (01/07/2020)