Báo cáo

Báo cáo

GEX CBTT NQ số 42/2021/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 18/10/2021 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

GEX CBTT NQ số 42/2021/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 18/10/2021 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (19/10/2021)