Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết của HĐQT duyệt tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành lập ban kiểm phiếu

Nghị quyết của HĐQT duyệt tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành lập ban kiểm phiếu (29/10/2020)