Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết của HĐQT số 35/2017 về việc cho Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc thuê cơ sở hạ tầng

Nghị quyết của HĐQT số 35/2017 về việc cho Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc thuê cơ sở hạ tầng (22/08/2017)