Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết HĐQT số 42/2017 Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017

Nghị quyết HĐQT số 42/2017 Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017 (10/11/2017)