Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết HĐQT số 43/2017 về việc Hỗ trợ Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX vay vốn để đầu tư dự án

Nghị quyết HĐQT số 43/2017 về việc Hỗ trợ Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX vay vốn để đầu tư dự án (01/12/2017)