Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 01/2019 của HĐQT về việc Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty CP Thiết bị điện VN với các bên có liên quan năm 2019

Nghị quyết số 01/2019 của HĐQT về việc Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty CP Thiết bị điện VN với các bên có liên quan năm 2019 (02/01/2019)