Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 07/2017 của HĐQT về việc Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CADIVI

Nghị quyết số 07/2017 của HĐQT về việc Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CADIVI (09/02/2017)