Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 12/2018 của HĐQT về việc thế chấp/cầm cố các cổ phần CAV,THI và HEM cho các Trái chủ

Nghị quyết số 12/2018 của HĐQT về việc thế chấp/cầm cố các cổ phần CAV,THI và HEM cho các Trái chủ (13/06/2018)