Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 23/2018 của HĐQT về việc Thông qua phương án xử lý CP lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

Nghị quyết số 23/2018 của HĐQT về việc Thông qua phương án xử lý CP lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH (23/08/2018)