Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 24/2019 của HĐQT về việc Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019

Nghị quyết số 24/2019 của HĐQT về việc Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 (04/09/2019)