Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 29/2019 của HĐQT về Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh chưa được phân phối của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019

Nghị quyết số 29/2019 của HĐQT về Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh chưa được phân phối của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 (18/09/2019)