Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 30/2018 của HĐQT về việc Thông qua giao dịch mua sắm vật tư và dịch vụ logistics với người có liên quan

Nghị quyết số 30/2018 của HĐQT về việc Thông qua giao dịch mua sắm vật tư và dịch vụ logistics với người có liên quan (21/12/2018)